بیائید اینگونه باشیم

سرشناسه: غفوری علی گردآورنده
عنوان و نام پدیدآور: بیائید اینگونه باشیم/غفوری علی گردآورنده
مشخصات نشر: تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، ١٣۵٣
مشخصات ظاهری: ‏ ٩۵ ص
موضوع: علی بن ابیطالب علیه السلام - امام اول 23 قبل از هجرت . 40ق . کلمات قصار

روایاتی قابل استفاده داشت.
خداوند علم با عمل عنایت فرماید.