برنامه ایمان آورده ها

سرشناسه: غفوری علی
عنوان و نام پدیدآور: برنامه ایمان آوورده ها/غفوری علی
مشخصات نشر: تهران : نشرفرهنگ اسلامی ، ١٣٨٧
مشخصات ظاهری: ‏ ٢١۶ ص
موضوع: ایمان آورده ها

من مجموعه ی سه قسمتی این کتاب را خواندم که بعدها به صورت یک جلدی منتشر شد.