چهل حدیث اسراف

معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی    
تهیه و تنظیم و ترجمه: محمود شریفی
چاپ اول: 1368
در 40 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1376/10/17

قابل استفاده بود.