ختم استغفار از امیرالمؤمنین علی علیه السلام

تنظیم از تنکابنی
چاپ 13 - 1392
در 32 صفحه
قطع جیبی
دفعاتی از مطالعه در آبان 1398

جزوه ی ارزنده و نیکویی است.
این ختم شریف را دیگرانی هم به صورت جزوه منتشر کرده اند.
یادم هست آقای ساده دل (نام کوچکشان یادم نیست) که زمانی به عنوان معلم ایشان، هم کلاس بودیم نیز همین اقدام را انجام داده بودند.
اهمیت این قبیل جزوات آن است که افراد در جیب خود بگذارند و در مواقعی آن را قرائت نمایند؛ اما ظاهرا این قطع بهانه ای می شود که اساساً مورد توجه قرار نگیرد!
به هر حال این هدیه که در ظرف پذیرایی جمعی از خانمها و به مناسبت جشنهای ربیع المولود قرار داده شده و به دستم رسیده بود نوبتی در قنوت نماز مغرب و بعد در مجلس یادبود مرحوم حاج آقا هادی پارساپور (از دوستان مرحوم پدرم) و در مواردی دیگر مورد مطالعه و دقت قرار دادم.
خدا مرا ببخشد! ...