نامه های بچه ها به خدا

سرشناسه: ه‍ام‍پ‍ل‌، اس‍ت‍وارت‌
عنوان و نام پدیدآور: نامه های بچه ها به خدا/هامپل استوارت ؛ گردآوری استوارت هامپل واریک مارشان ; ترجمه دل آرام قهرمان
مشخصات نشر: تهران : نشرمیترا ، ١٣٨٠
مشخصات ظاهری: ‏ ٩٣ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎‭Children's letters to God‭.
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ چ‍اپ‌ دوم‌: زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۰. ‏ چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۸۲. ‏ چاپ ششم: پاییز ۱۳۸۶.
موضوع: خدا - ادبیات کودکان و نوجوانان
موضوع: نامه های تخیلی
موضوع: کودکان - زندگی معنوی
پایان مطالعه در 1392/11/9

اینکه می تواند نقاشی ها و متن نوشته های بچه ها برای عده ای امکان تحلیل و پژوهش داشته باشد روشن است ولی فضای نوشته ها در جامعه ی مسیحی و با آموزه های مسیحیت است.
اگر هدف از انتشارش خواندن آن برای بچه ها باشد که مطلوب نیست، ولی اگر هدف دیگری هست نمی دانم!