خدا چه مهربان است

نویسنده: آکی کوکاگه یاما
مترجم: عبدالوحید ایزد پناه
برگردان به شعر: جعفر ابراهیمی (شاهد)
تصویرگر: تسونه کوتاناکا
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تعداد صفحات: 28
مطالعه شده در زمستان سال 1376

نقاشی های زیبا با اشعاری از طبیعت و یادآورِ عظمت و قدرت خداوند متعال است.
کتاب بسیار جالب، خوب و مفیدی است.