فصلها، چشم به راه

اثر عبدالحسین فخاری
30 صفحه
در تاریخ 1375/6/13 مطالعه شد

گرچه این کتاب در زمانی از معدود کتابهای نوشته شده برای کودکان، در موضوع انتظار بود و از این جهت قابل تقدیر است اما به جهت نگارش و حتی تصاویر از دیدگاه بنده ی کمترین نمره ی بالایی برای گروه سنی مورد نظر نمی گیرد!
خداوند اهل قلم را به خدمت مکتوب و اهل هنر را به خدمت هنریِ مورد رضای حضرت یاری دهد.