ماجراهای جورج میمون بازیگوش و سگ کوچولوها

سرشناسه: ری، مارگرت، ١٩٠۶ - ‎١٩٩۶م.؛نویسنده مارگرت ری، اچ. آ. ری؛ مترجم گروه فرهنگی پژواک دانش
عنوان و نام پدیدآور: و سگ کوچولوها/ری، مارگرت، ١٩٠۶ - ‎١٩٩۶م.؛نویسنده مارگرت ری، اچ. آ. ری؛ مترجم گروه فرهنگی پژواک دانش.
مشخصات نشر: تهران : پژواک دانش ، ١٣٨٩ .
مشخصات ظاهری: ‏ ٢۴ص :مصور(رنگی)
فروست: ماجراهای جورج میمون بازیگوش؛٨
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ پدید آور به زبان دیگر:Rey, Margret‎ ‏ ری، هانس اوگوستو، 1898 - ‎1977م.، Rey, H. A. (Hans Augusto). ری ، هانس اوگوستو ? انتشارات پژواک دانش Rey , H. A. ? ع انتشارات پژواک دانش
یادداشت های کلی: ‏ عنوان اصلی:Margret and H.A. Rey’s Curious George and the puppies.,c1998 ‏ گروه سنی:ب،ج
موضوع: داستان های تخیلی میمونها - داستان
مطالعه شده در روز دوشنبه 1400/2/13