میزبانی ایثارگر

کاری از دبستان علوی
در 24 صفحه
مطالعه شده در: 1397/4/19

کتاب مجموعه حکایاتی است از امیرالمؤمنین علی علیه السلام.
مخاطبش را بچه های دبستانی انتخاب نموده و ادبیاتِ کتاب نیز در همین سطح است.
نقاشی های کتاب جالب و به تعبیر پسر دبستانی من: «فقط همین کتاب است که نقاشی هایش اینگونه است!». طبیعتاَ این جمله به معنای دلچسب بودن تصاویر کتاب برای اوست و الّا کتابهای دیگری نیز این سبک را دارند.

در مجموع کتاب زیبا و خواندنی ای بود.
به نظر من برخی جملات کتاب نیاز به کمی بسط و توضیح داشت، گرچه ظاهراً آماده کنندگان کتاب قصد داشتند هر داستان حتماً در یک صفحه گنجانده شود و این دستِ آنها را برای کودکانه تر نگاشتن برخی قسمتها می بندد!

وقتی از سیدطه (پسرم) خواستم که درباره ی کتاب نظر دهد گفت: «برای من عجیب بود!».
در حالی که راجع به تصاویر کتاب هم صحبت می کردیم باز هم همین جمله را راجع به محتوا تکرار کرد! البته من کوشیدم با توضیحاتی مواردی که برایش عجیب بود را توضیح دهم اما ظاهراً ذهنش را مشغول کرده بود! مواردی مثل اینکه امیرالمؤمنین سیر شدن میهمانی را به گرسنگی فرزندانشان ترجیح داده باشند می تواند ذهن یک بچه ی دبستانی را در حالی که اساساً یکی از جلوه های پدری را در گذشتِ به خاطر فرزندانش تعریف می کند درگیر نماید!