روزنامه ی شلمچه – شماره 16

سال دوم- شماره شانزده
شهریور 76
پایان مطالعه در تاریخ  1376/6/29
24 صفحه که در اصل بیش از 50 صفحه ی کتابی می‏ شود!

نکته‏ های جالبی دارد. عکس روی آن هم عکس شهیدی بی سر است. ویژه نامه هفته جنگ است.