دوبیتی‏ های باباطاهر عریان

به شکل های مختلف و توسط انتشارات گوناگونی منتشر شده که نسخه ی مورد مراجعه ی من در 131 صفحه منتشر شده بود.

خیلی اشعار جالبی دارد که می تواند در موضوعات آئینی بهره برد.