مجموعه مجلات گلگشت
5 دوره
در 264 صفحه

گلگشت مجموعه مجلاتی بود که به عنوان فعالیتی فوق برنامه با نظارت چند نفر از فارغ التحصیلان دوره ی 7 نیکان (آقایان نصرت، کوثرمدار و کسانی دیگر) و مشارکت تعدادی از دانش آموزان دوره ی 17 همان موسسه منتشر می شد.