مجموعه شعر کفاش خراسانی و شاطر عباس

در 143 صفحه

کتابی که ظاهر ویژه ای نداشت ولی اشعار زیبای هم در آن یافت می شد!