نامه نیکان برای اولیاء تربیتی
 
سرشناسه: درگاهی حسین گردآورنده
عنوان و نام پدیدآور: نامنامه نیکان برای اولیاء تربیتی/درگاهی حسین گردآورنده ؛ گردآورنده حسین درگاهی
مشخصات نشر: تهران : کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان ، ١٣٧٢
مشخصات ظاهری: ‏ ٢٧ص
موضوع: نامهای عربی - واژه نامه ها - فارسی
پایان مطالعه در 1375/9/23

برای هدفی که داشت مناسب بود.
مجموعه ای از اسامی با معانی آنها.