کتابخانه آقا نجفی

اطلاعاتی در مورد کتابخانه مرحوم نجفی مرعشی

در 32 صفحه و خواندنی!
واقعا زحمات ایشان برای شکل گیری این مجموعه ی عظیم ستودنی است و کارهای بسیار خوبی هم در این عرصه شده که البته امروزه به چشم  بسیاری افراد کار (!!) به حساب نمی آید!