یادمان

مجله ‏ای از بچه‏ های دوره 17 نیکان که عمدتا مربوط به سفرشان به تبریز است.
در 41 صفحه

شاید برای خود دوره ی شان خاطره انگیز باشد.