عقیده

اثر دکتر علی شریعتی
در 47 صفحه
در تاریخ 1375/5/25 خوانده شد.

کتاب از سوی مدافعان ایشان توزیع و تبلیغ می شود که بگویند «شریعتی» این است نه آنکه در کتابها و نوشته ها و گفته هایش می نمایاند!!
خوب! انشاء الله همه به صلاح و صواب باشند ولی شایسته ی کار علمی بررسی گفته ها، ادعاها، استنادها و ... است، نه جزوه ای 47 صفحه ای در کنار آن همه مطلب مکتوب و شفاهی!