دلتنگی‏های غروب

مجموعه شعر
علی محسن عمرانی
در 159 صفحه

هدیه ای بود از آقای عباسی داکانی که خواندم.
اشعار زیبایی داشت.