وصیت نامه (آیت الله مرعشی نجفی)

سید شهاب الدین نجفی مرعشی
در 40 صفحه

حاوی نکاتی بسیارعالی بود.