رباعیات خیام نیشابوری

در 125 صفحه

طبعا رباعیات خیام توسط انتشاراتی های مختلف و در قطعات و صفحات گوناگونی چاپ شده است.
در دوران نوجوانی چند نوبتی -نوروز- در هتل خیام مشهد ساکن بودیم و خیام برایم نام آشنایی بود اما از وقتی رباعیات او را خواندم، برایم این سوال پیش آمد که «سوای اعتقادات خیام که جای سخن جدا دارد، چگونه است که عده ای از اهل ادبیات به شعرهای او دل می سپارند!!»؛ یعنی واقعا امثال بنده نمی فهمیم که او چه زیبایی هایی را به تصویر کشیده یا آنها به زیبایی نوع دیگری می اندیشند!

به هر حال اگر زمانی ادبیات بخوانم با خیام شعر را معنا نمی کنم!