روزنامه ی خانه – شماره ی 23
تحریریه بچه ‏های ایران

چهارشنبه 2 مهر 1376
سال اول شماره 23
200 ریال
صاحب امتیاز: خانه ی روزنامه نگاران جوان
مدیر مسؤول: محمدرضا زائری
در 24 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1376/7/14

مطلب خیلی جالب یا عکس جالبی نداشت!