مجله ی نسیم - شماره ی 7
کاری از دانش آموزان دبیرستان غیرانتفاعی فرهنگ مخصوص رشته ادبیات و علوم انسانی

پایان مطالعه در تاریخ : 1376/7/15
سال ششم: تابستان 1376
تک شماره 150ریال
شماره 7 در 68 صفحه
به سردبیری علی اکبر زین العابدین
مدیر مسوول حسین آشوری

از جمله قسمت‏های جالب: اسپانیا سنگواره ی اسلام.