مجله ی جانباز - شماره ی 104
ماهنامه عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی

شماره23، دوره دوم، آذرماه1377
شماره مسلسل 104
مدیرمسؤول: حسین ظریف منش
صاحب امتیاز بنیاد
در 42 صفحه
پایان مطالعه 1377/10/10

این شماره نیز همچون شماره های دیگر جانباز دارای مطالب جالب و خواندنی و بعضی مطالب بسیار سطح پایین بود.
از جمله قسمت های جالب و مفید این شماره بخش تربیتی و پرستوهای کاروان بود.