مجله ی عاشورا - شماره ی دوم و سوم
ماهنامه فرهنگی هنری سیاسی و اجتماعی

عاشورا، سال اول، شماره ی دوم دی ماه 1377 در 70 صفحه
با عناوین چون: جمعیت دفاع ارزشها از ظهور تا افول، بحثهای انتخابات شوراها، ستاره های شلمچه و ...
پایان مطالعه 1377/11/11

و شماره ی سوم بهمن ماه 1377 بهمن 1377
در 70 صفحه
پایان مطالعه 1377/11/20
با مدیر مسئول و صاحب امتیاز مجید شهیدی و سردبیری احسان محمد حسنی
با عنوان هایی چون: روزه خوری خوش مزه است! بر بالین نور، خاطرات یک خبرنگار از جنگ و ...