رشد فکری در جامعه اسلامی

سرشناسه: حسینی شیرازی محمد - ١٩٢٩
عنوان و نام پدیدآور: رشد فکری در جامعه اسلامی/حسینی شیرازی محمد - ١٩٢٩ ؛ محمد حسینی شیرازی ; ترجمه نوری شاهرودی
مشخصات نشر: قم : کانون نشر اندیشه های اسلامی ، ١۴١٠ق ١٣۶٨
مشخصات ظاهری: ‏ ۶۴ ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ السبیل الی انهاض المسلمین - شاهرودی نورالدین مترجم
موضوع: اسلام و دولت
پایان مطالعه در زمستان 1369

عنوان و برخی مطالب کتاب برایم جالب بود.
هدف بلندی است و خوشا به آنان که چنین توفیقی می یابند.