مجله ی عاشورا - شماره ی اول
ماهنامه فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی

سال اول، شماره اول
آذرماه 1377، 300 تومان
سردبیر: احسان محمد حسنی
صاحب امتیاز و مدیرمسؤول: مجید شهیدی
در 70 صفحه
پایان مطالعه 1377/9/20

بعضی قسمت های آن واقعاً جالب و خواندنی است، بعضی قسمت های آن نه چندان جالب!
همچنان مثل شماره ی قبل اعتراض براین است که چرا این مجله لااقل بخش کوچکی را به قرآن و یا اهل بیت علیه السلام اختصاص نداده است!