نکاتی از تاریخ سیاسی اسلام

سرشناسه: شیرازی محمد
عنوان و نام پدیدآور: نکاتی ازتاریخ سیاسی اسلام/شیرازی محمد ؛ تالیف محمدشیرازی ترجمه محمدباقرفالی
مشخصات نشر: تهران : نشرنی ، ١٣۶۵
مشخصات ظاهری: ‏ ۵٩ص
موضوع: تاریخ سیاسی اسلام

موضوعی قابل بحث است؛ واقعاً کدام بخش از تاریخ اسلام را می توان در حیطه ی مسائل سیاسی قرار داد و سیاست را با چه معنایی فرض تحلیل ها می توان گرفت؟! ...