استراتژی انقلاب از نظر خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

سرشناسه: وحید دامغانی ابراهیم
عنوان و نام پدیدآور: استراتژی انقلاب از نظر خاندان پیغمبر - وحید دامغانی ابراهیم ؛ ابراهیم وحید دامغانی.
مشخصات نشر: تهران : انتشارات سعید ، ١٣۶٠
مشخصات ظاهری: ‏ ٩۴ص
موضوع: انقلاب- خاندان پیغمبر

در این موضوع تحلیلهای مختلفی وجود دارد، حال کدام تحلیل به اراده و خواست الهی نزدیک است جای تفحص بسیار برای اهلش دارد!