یالثارات الحسین علیه السلام – شماره ی 58 و 59

صاحب امتیاز: انصار حزب الله
مدیرمسئول عبدالحمید محتشم
شماره 58 سال ششم 52 صفحه 1000 تومان ، 26 محرم 1420 ، 23 اردیبهشت 1378
شماره 59 سال ششم 52 صفحه 1000 تومان، اول ربیع الاول 25 خرداد 1378
پایان مطالعه در تاریخ  1378/5/12

این دو شماره نیز مانند دیگر شماره های یالثارات حاوی مطالبی است که دل انسان را به درد می آورد.
از مهمترین بخشهای این مجلات خبرهایی است که بعضی از این خبرها را در روزنامه ها یا مجموعه های دیگر، به طور یک جا نمی توان مطالعه کرد. البته بخشهای خواندنی دیگری هم دارد.
در این شماره ها: پرونده عملکرد روزنامه صبح امروز، گذشته ی بعضی صاحبان منصب، تضاد بعضی گفته های افراد و ... . بعضی قسمت های آن هم خیلی کم ارزش و نامناسب است.