ماهنامه ی فکه – شماره ی 1 و 2 و 3
ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی

شماره اول: سال اول خرداد 1378 صفر 1420 ژوئن 1999
شماره دوم: سال اول خرداد 1378 ربیع الاول 1420 جولای 1999
شماره سوم: سال اول مرداد 1378 ربیع الثانی 1420 آگوست 1999
صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی جنات فکه 
مدیرمسؤول: علی حسین پور
سردبیر حمید داود آبادی
مدیراجرایی سید محمود صدر
هرکدام در 48 صفحه در مجموع 144 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1378/6/1

حاوی مطالب متنوع جبهه ای و سیاسی و ... که در مجموع قابل استفاده بود.
امید که حرکتها و فعالیتهایشان آن گونه باشد که ولی الله الاعظم ارواحنا فداه می پسندند.