گاهنامه جبهه – شماره ی 31 و 32

شنبه: 78/7/24 سال اول - شماره 31 دوازده صفحه
یکشنبه: 78/8/2 سال اول شماره 32 دوازده صفحه
مدیرمسئول احمدکاظم زاده
سردبیر مسعود ده نمکی

عجب سخت است جواب در روز قیامت ...
گرچه ذهنم مشغول تر از این حرفهاست که با روزنامه ای خود را سرگرم کنم اما با خرید گاهنامه ی جبهه از خیلی خبر ها آگاه می شوم! (این نوشته مربوط به زمانی است که شبکه های اجتماعی در ایران به این گستردگی نبود!)
حرکت گسترده بهائیت؛ بازی دادن مردم دنیا و دنیاداری و ... بی احترامی به مولاعلی علیه السلام و ...
خدایا برامت اسلام رحم کن! خدایا بر ما و همه دوستداران امیرالمومنین توفیق علم و عمل به وظایف مرحمت فرما!