فکه – شماره ی 4 و 5
ماهنامه ی فرهنگی اجتماعی سیاسی

سال اول شماره چهارم مهر1378 جمادی الثانی 1420 اکتبر 1999
سال اول شماره پنجم آبان 1378 رجب 1420 نوامبر 1999

اولی در 64 صفحه، دومی در 24 صفحه
صاحب امتیاز موسسه فرهنگی هنری جنات فکه
مدیرمسئول علی حسین پور
سردبیر حمید داود آبادی

بخشهای جالبی دارد و بعضاً بسیار تکان دهنده و به فکر وادارنده مثل بخشهای خاطرات شکنجه برخی در زمان شاه و ...