سرچشمه های نواندیشی دینی
درآمدی بر تاریخ کلام جدید

چاپ نخست. 1381
اثر محمد جواد صاحبی
پایان مطالعه
255 صفحه

نکته هایی از این کتاب:

1. معمولاً نام رنسانس یا زنده کردن اروپا بر آن بخشی از تاریخ اطلاق می شود که از فتح قسطنطنیه درسال 1453 به وسیله ی ترکان عثمان آغاز می گردد و به مرگ الیزابت، ملکه ی معروف انگلیس درسال 1603 پایان می یابد.
تحولاتی که در صدو پنجاه سال دوره رنسانس پیش آمد در تاریخ جهان کم نظیر است (ص12)
2. پیشرفت اقوام و تمدن های رقیب و احساس شکست و عقب ماندگی مایه ی اصلی آگاهی و انگیزشِ غرور ملی برای جبران نامرادی ها و تلخکامی های ملل گوناگون شده است. (ص13)
3. از ویژگی های رنسانس، اعتماد به نیروی انسان و توجه به جهان و زندگی پیش از مرگ بود! (ص15)
4. انقلاب کوپرنیک ... (ص26)

5. نافذ ترین و مهمترین نتیجه ی (اقدامات گالیله) توجه به رابطه ی علم و دین (بود). (ص30و31) منازعه میان گالیله و کلیسا را می توان یکی از مراحل افتراق تدریجی مشغله ی علم از مشغله ی دین تلقی کرد. (ص31)
6. داروین ابتدا اعتقادی مبهم به قدرتی برتر داشت و سپس به موضعی لااَدری گرانه رسید. (ص33)
 

 
6.

3. از ویژگی های رنسانس، اعتماد و به نیروی انسان و توجه به جهان و زندگی پیش از مرگ  بود. (
ص 15)
4.
انقلاب کوپرنیکی ... (ص26)

5. نافذ ترین و مهمترین نتیجه ی اقدامات گالیله توجه به رابطه ی علم و دین (بود) (ص 30 و 31). منازعه ی میان گالیله و کلیسا را می توان یکی از مراحل افتراق تدریجی مشغله ی علم از مشغله های دین تلقی کرد. (ص 31)

6. داروین ابتدا اعتقادی مبهم به قدرتی برتر داشت و سپس به موضعی لااَدری گرایانه رسید! (ص33)
...