روزنامه ی خانه – شماره ی 66
تحریریه بچه‏ های ایران

چهارشنبه: 28 مرداد 1377. سال دوم، شماره 66
نشریه نوجوانان و جوانان ایران
مدیرمسوول: محمدرضا زائری
در 16 صفحه
مطالعه شده در تاریخ  مرداد 1377

شماره ی آخر به حکم دادگاه؛ عرضی ندارم! ...