چرا عقب ماندیم؟

سرشناسه: ایزدی علی محمد
عنوان و نام پدیدآور: چرا عقب ماندیم؟ - ایزدی علی محمد.
مشخصات نشر: تهران : علم ، ١٣٨٢
مشخصات ظاهری: ‏ ٣۵١ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ جامعه شناسی مردم ایران-الف,عنوان,ب,عنوان,جامعه شناسی مردم ایران
موضوع: جامعه شناسی-ایران عقب ماندگی اجتماعی-ایران-علل -اخلاق ایرانی -اخلاق ایرانی درادبیات -ایران - اوضاع اجتماعی
پایان مطالعه در 1398/9/00

نکته هایی پیرامون و از کتاب:
1. به نظر می رسد اطلاعات دینی و اعتقاد نویسنده ی محترم عمیق نیست و شاید مطالعاتشان ثقلینی نبوده باشد ولی به هر حال با وجود تحصیلات و زندگی در خارج دیندارانه زندگی کردن و تسلیم پروردگار بودن را نیکو و مثبت معرفی می کنند و برای جلوه ی به روز داشتن به باورها طعنه نمی زنند!
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.