آسیب شناسی دین پژوهی معاصر
 
سرشناسه: خسروپناه، عبدالحسین ، ١٣۴۵
عنوان و نام پدیدآور: آسیب‌شناسی دین‌پژوهی معاصر : تحلیل دین‌شناسی شریعتی، بازرگان و سروش/عبداحسین خسروپناه
مشخصات نشر: تهران : سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، ١٣٨٨
مشخصات ظاهری: ‏ ۶۶٩ ص : نمودار
فروست: کلام و دین پژوهی
یادداشت عنوان مرتبط: ‏ عنوان دیگر: تحلیل دین‌شناسی شریعتی، بازرگان و سروش
یادداشت کتابنامه، واژه نامه و نمایه: ‏ کتابنامه: ص. [623]- 639 ‏ نمایه
موضوع: بازرگان مهدی 1286- 1373 - دیدگاه درباره دین
موضوع: سروش عبدالکریم 1324- - دیدگاه درباره دین
موضوع: شریعتی علی 1312- 1356 - دیدگاه درباره دین
موضوع: دین - تحقیق
شناسه افزوده: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی