دو کتاب و یک جزوه در «منطق و فلسفه»

مطالعه ی این مجموعه که برای تسلط بیشتر بر مطالب فلسفی و منطق بود در 1375/1/15 به پایان رسید.
با این که حجم مطالب زیاد نبود و میزان صفحات آن حدود 370 صفحه می شد ولی زمانی که به آن اختصاص دادم به 140 ساعت رسید.

هر سه ی آنچه خواندم نتیجه ی کاری گروهی بود و توسط دو انتشارات مجزا منتشر شده بود.

هنوز دست نوشته هایی از آن خواندنی ها دارم ولی انصافاً در زمان خواندن و تلاش برای فهم برخی مطالب آن انرژی زیادی صرف کردم که بهانه ی خوبی بود برای آشنایی و مراجعه به استاد رضا اکبری که اکنون از اساتید دانشگاه امام صادق علیه السلام هستند و بیان بسیار خوبی در تفهیم مطالب داشتند و شخصیتی دوست داشتنی!