7 کتاب و دو جزوه در «موضوع ادبیات»

پایان این مجموعه مطالعات فروردین 1375 بود.
حدود 1600 صفحه در 560 ساعت!

تاریخ ادبیات، برایم شیرینی تاریخ را دارد و درک متون ادبی قدیم و معاصر برایم شیرینی فهم را تداعی می کند؛ گرچه امروزه دنیاهای دیگری هم از تحلیل باورهای آنها که سالها نوشته هایشان را می خواندم نیز برایم گشوده شده است!
از جمله ی این مجموعه کتابی بود به تلاش آقای دکتر هادی که از خوش روزگار اُنس شیرینی هم با ایشان داشتم!
دیگر کتابی بود از دکتر داوودی که ایشان هم بسیار انسان فهیم و با شخصیتی بودند و جلساتی متعدد خدمتشان رسیدم.
امروز از آن تلاشها یادگارهای مکتوبی مانده است اما بهترین یادگار آن زمان «لذت تلاش برای دانستن بیشتر» است که قادر به وصف آن نیستم.
یادم هست که برخی اشعار را در مسیر خانه تا منزل مرحوم پدربزرگ و مادربزرگ حفظ می کردم و هم دیداری با ایشان تازه می کردم و هم پیاده پیمایی را محترم می شمردم!