پیرامون جامعه شناسی

یک کتاب با عنوان «جامعه شناسی» و بخشی از یک کتاب با عنوان «مبانی جامعه شناسی» و بخش های کتابی دیگر با عنوان «درآمدی به جامعه شناسی» را با حدود 400 صفحه مطالعه نمودم.
جامعه شناسی هم مانند روانشناسی مزج قابل توجهی با مباحث «انسان شناختی» دارد؛ گرچه در بیشتر کتاب ها به طور صریح به این مطلب و مبانی انسان شناسی بحث توجه نشده است.
نوشته هایی از این اوراق خوانده شده دارم تا در زمان لازم از آن استفاده شود.