الهی نامه

سرشناسه: حسن زاده آملی
عنوان و نام پدیدآو: الهی نامه/ حسن زاده آملی
مشخصات نشر: قم : بوستان کتاب، ١٣٨٠ .
مشخصات ظاهری: ‏ ۵۶ ص
موضوع: مناجات
پایان مطالعه، تابستان 1380

کتابی نیست که خالی از اشکال باشد!
گرچه ممکن است برخی ساخته های ادبی اش عده ای را خوش آید!