یادهای سبز

سرشناسه: سنگری محمدرضا ١٣٣٣ ؛محمدرضا سنگری
عنوان و نام پدیدآور: یادهای سبز/سنگری محمدرضا ١٣٣٣ .؛محمدرضا سنگری.
مشخصات نشر: تهران : نشرقو ، ١٣٧٧ .
مشخصات ظاهری: ‏ ١۵۴ص
موضوع: قطعه های ادبی - قرن 14
مطالعه شده در پائیز 1377

... یادم هست که بخشی از کتاب را در حالی که به سوی تاکسی های پل سیدخندان (منطقه ای در تهران) می رفتم، می خواندم! ...
علت انتخاب کتاب هم کلاس هایی بود که با آقای سنگری داشتم.