عبور از بحران
(کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی - سال 1360)

اکبر هاشمی بهرمانی
به اهتمام یاسر هاشمی
دفتر نشر معارف انقلاب
چاپ اول: 1378
در 612 صفحه
پایان مطالعه در 1378/5/29

نظر دادن در باره ی کتابهای سیاسی اجتماعی، خصوصاً اگر به قلم کسانی باشد که شناخته شده و دارای طرفدارانی جدی و مخالفانی محکم باشد ورود به حاشیه هایی است که اولویت ندارد!
بنا بر این می توانم بگویم، بدون آن که خواندن چنین نوشته هایی را در مقابل کتابهای بسیاری که باید خوانده شود
- برای اکثر افراد - توصیه نمی نمایم، با اهدافی خاص دانستن برخی مطالب اجتماعی و تحلیل های برخی صاحب منصبان و آگاهی از آنچه در وَرای مشاهده شده ها اتفاق افتاده را تا حدی که به مسیر اصلی حرکت های علمی و خدمت لطمه نزند، مفید می دانم و شخصاً استفاده های خوبی از مطالعه ی چنین کتابها و نوشته های مشابه داشته ام.
 
امید که خداوند فکر و عقل ما را به علمِ نافع و تحلیلهای مفید مجهز فرماید.