پس از بحران
(کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی - سال 1361)

اکبر هاشمی بهرمانی
به اهتمام فاطمه هاشمی
دفتر نشر معارف انقلاب
چاپ 2 – تابستان 80
در 491 صفحه
پایان مطالعه در 1382/4/1

مطالعه ی این کتاب به جهات مختلفی برای من مفید بود.
گرچه خوب است این وجوه را در زمانی مناسب توضیح دهم.
اما واقعاً باید می دانستم در طی آن سالها چه رخ داده و این اتفاقات در نگاه کسانی که اداره کننده ی شرایط سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی جامعه بوده اند چگونه بوده است. مثل خیلی چیزهای دیگر که باید بدانم ...!