طب فشاری رشته ای از طب سوزنی
رموز و عجایب طبِّ انگشت فشاری

دکتر تان فون شون
ترجمه و تلفیق و تدوین از محمد باقر احمدی ترشیزی
انتشارات شرکت کتاب برای همه
چاپ اول: 1366
در 255 صفحه
پایان مطالعه در 1375/10/7

راه جالبی است اگر واقعا موثر افتد!
البته کار سخت و پیچیده ای است گر چه شاید اَشکال و توضیحات کتاب قدری راه گشای خواننده باشد. به هر حال حتما نیاز به آموزش های بالینی دارد و کتاب می تواند زمینه ی آشنایی و یا کمکی برای کسانی باشد که دوره های لازم آن را گذرانده اند.