کنکور جلوه گاه رویاها
راهنمایی ساده برای موفقیت مسافران کنکور

حسن روحانی
136 صفحه
نشر فرزام
چاپ اول - زمستان 1381
پایان مطالعه در تاریخ  1383/5/12

کتاب نکات جالبی دارد.
البته در خواندن این قبیل کتاب‏ها معمولاً دیدگاه های اعتقادی کتاب را مدنظر نداریم، بلکه به دنبال راه حل های آموزشی-تحصیلی می گردیم. از حرف های بی مورد یا نقل قول های غلط کتاب هم نمی توانیم بی تفاوت بگذریم! حتی عنوان کتاب را قابل بحث و القائی منفی می دانیم!
پس ... در مجموع کتابِ قابل استفاده و نه قابل توصیه ای بود!