دو هفته نامه ی گزارش فیلم

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر کریم زرگر
سال دهم، 15 مهر 1378، 400 تومان
حدود 80 صفحه، ویژه فیلم دختری با کفشهای کتانی

برای اولین بار بود که یک مجله ی سینمایی را به طور کامل خواندم، بیشتر می خواستم بدانم که مجلات سینمایی چه چیزهایی را به خورد خوانندگانشان می دهند!
البته مطالب نیمه سیاسی و فرهنگی و اجتماعی هم داشت ولی بیشتر حال و هوای سینما بود.
فیلم «دختری با کفشهای کتانی» هم در آن زمان حرکتی در موضوع آزادی خواهی های نوجوانانه بود که ترجیح دادم به جای دیدن فیلم، ویژه نامه ای راجع به آن بخوانم.