مجله ی پیام هاجر - شماره 236
ویژه نامه ی سالگرد مرحوم طالقانی

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی،
سال 18، ، شهریور 1377
در 80 صفحه، 2000 تومان
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: اعظم علائی طالقانی
مطالعه شده در پائیز 1377

تماماً سعی کرده بود آقای طالقانی را معرفی کند. زمزمه های مستقیم و غیرمستقیمی هم بر علیه نظامِ حاکم داشت که بعضاً -برای من و به عنوان یک جوان- قسمت های جالب توجهی، هم به جهت تاریخی و هم اجتماعی مفید بود.
ولایت فقیه و قانون اساسی را از دیدگاه آقای منتظری تبیین کرده بود و اخباری که با فرض صحتش به طور جمعی منتشر نمی شود آورده بود.