مجله ی جانباز – شماره ی 102
ماهنامه ی عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی

شماره بیست و یکم، دوره دوم، مرداد 1377
شماره ی مسلسل 102
در 42 صفحه، 600 ریال
پایان مطالعه در تاریخ  1377/6/10

این چندمین مجله ی جانبازی است که مطالعه می کنم.
گرچه مجله ی ساده و کم حجمی است اما در عین حال گاهی مطالب خوبی دارد، ضمن آن که خواننده ی را قدری به شرایط جانبازان و مشکلاتشان و چگونه زندگی آنها متوجه می کند.
خداوند متعال به تمامی جانبازانِ راه دین، شفای عاجل عنایت فرماید.