مجله ی زائر - س 5 - ش 6
ماهنامه ی فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی

صاحب امتیاز موسسه فرهنگی قدس، آستان قدس رضوی
سردبیر، محمد ابراهیم محمدی
سال پنجم، شماره ی ششم
شهریور 1377
در 48 صفحه (50 تومان)
پایان مطالعه در 1377/6/14

خرید و مطالعه ی این مجله در مشهد مقدس صورت پذیرفت. مطالب مجله خیلی فنی و یا خیلی اعتقادیِ محض نیست.
در واقع در هر زمینه ای که خواسته سخن بگوید به اختصار و سطح متوسط مردم جامعه توجه داشته؛ بعضی از نوشته هایش واقعاً ارزشمند و زیبا است و بعضی خیلی بی ربط با مجله ای به نام زائر و با مُهر حریم قدس رضوی است!!
دراین شماره در مورد مسائل تربیتی مطالب جالبی داشت.