مجله ی حرم – شماره 52
ماهنامه ی فرهنگی اجتماعی

سال ششم تیرماه 77
صاحب امتیاز آستان قدس رضوی، مدیر مسئول: سید احمد موذن علوی
سردبیر: محمود روحانی نژاد
در 48 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1377/6/15

در آنچه که من مشاهده نمودم، کلاً مجله ی مفیدی نیست! مانند روزنامه است و البته به همان میزان هم برای اطلاعات عمومی! آن هم تقریباً صرفاً در مورد آستان قدس و خراسان خوب است. کم و بیش بعضی مطالب خیلی کوتاه نسبتاً خوب دارد.